2 Poziom Referencyjny

Oddział Dzienny dla młodzieży

Na Oddział Dzienny przyjmowana jest młodzież z klas ponadpodstawowych potrzebujący kompleksowego leczenia psychiatrycznego i psychologicznego, których stan psychiczny pozwala na codzienne powroty do środowiska domowego. 

Leczenie w trybie dziennym przebiega bez długiej nieobecności w domu, co pozwala na utrzymanie ciągłości pomiędzy terapią a codziennym funkcjonowaniem i pełnieniem określonych ról społecznych. 

Pobyt na oddziale zapewnia warunki do rozwoju lub odbudowy relacji interpersonalnych pomiędzy rówieśnikami oraz wspiera kształtowanie się potencjału dzieci i młodzieży. Podczas pobytu kładzie się nacisk na współdziałanie z systemem rodzinnym, co pomaga wzmacniać i wspierać opiekunów przy zgłaszanych trudnościach. 

Po pobycie na Oddziale Dziennym pacjent może kontynuować zalecane formy terapii (w tym terapię indywidualną, grupową, rodzinną) w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach Centrum. 

Zakres leczonych zaburzeń:
 • Zaburzenia nastroju (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • Zaburzenia zachowania i emocji (zaburzenia hiperkinetyczne np. zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia funkcjonowania społecznego, tiki)
 • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, w tym adaptacyjne (np. nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres, zaburzenia lękowe-fobia szkolna)
 • Zaburzenia psychotyczne (bez aktywnych objawów psychotycznych)
 • Zaburzenia z nieprawidłowo kształtującą się osobowością
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (np. Zespół Aspergera)
Na oddziale realizowana jest:
 • Diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna
 • Psychoterapia
 • Wsparcie dla rodzin pacjentów w formie konsultacji rodzinnych lub terapii rodzinnej 
 • Warsztaty dla rodziców
Formy kompleksowego leczenia na oddziale:
 • Diagnostyka medyczna i psychiatryczna
 • Leczenie farmakologiczne
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Społeczność terapeutyczna
 • Trening umiejętności społecznych, ekspozycji społecznej
 • Terapia zajęciowa
 • Inne formy terapii m.in. dialektyczno-behawioralna, arteterapia, muzykoterapia, treningi relaksacji
 • Formy wsparcia opiekunów prawnych m.in. terapia rodzinna, psychoedukacja
 • Warsztaty
Tryb kierowania pacjentów:

Posiadając skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza z pierwszego kontaktu na  odpowiednim druku skierowania do szpitala psychiatrycznego, pacjenci kontaktują się z Infolinią w celu ustalenia terminu konsultacji kwalifikacyjnej na oddział dzienny.

Konsultacje przed przyjęciem na Oddział Dzienny prowadzone są przez lekarza psychiatrę oraz psychologa lub psychoterapeutę. Na oddział mogą również kierować specjaliści z I poziomu referencyjnego (Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej).

Po zakwalifikowaniu do pobytu, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Każdego dnia prowadzone są zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe:

 • terapia grupowa
 • muzykoterapia/psychodrama
 • terapia sportem
 • arteterapia
 • terapia zajęciowa
Każdy pacjent ma obowiązek uczestniczyć w terapii indywidualnej w wyznaczonych wcześniej terminach.

Długość pobytu jest uzależniona od potrzeb uczestników.

 • Pacjenci przebywają na oddziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 16:30
 • Podczas pobytu na oddziale odbywają się lekcje zgodnie z planem
 • Oddział zapewnia posiłek w formie obiadu.

Na oddziale dziennym funkcjonuje szkoła ZSS96 z Instytutu Psychiatrii i Neurologii – placówka szpitalna, obejmująca swoją opieką uczniów przebywających w oddziale Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz oddziału dziennego. Wszystkie zajęcia i lekcje odbywają się w oddziale, w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Dodatkowo uczniowie są objęci opieką wychowawców zajęć pozalekcyjnych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Do poradni przyjmowane są dzieci i kształcąca się młodzież do 21 roku życia potrzebująca wsparcia po pobycie na oddziale lub skierowana z I poziomu Centrum.

Formy leczenie w ramach poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna i psychologiczna
 • Terapia indywidualna (podejście systemowo-psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne)
 • Terapia rodzinna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychoedukacja

Kontakt e-mail: rejestracja_goplanska@ipin.edu.pl

Menu