Świadczymy bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży mieszkających na Mokotowie

Zapisy przyjmujemy poprzez Infolinię czynną od 8:00 do 15:30

883 07 07 90

Kroki do uzyskania wsparcia

Krok 1: kontakt z infolinią

W trakcie rozmowy psycholog zbiera informacje o przyczynie poszukiwania wsparcia oraz weryfikuje spełnienie wymogów do korzystania ze świadczeń Centrum. W przypadku pozytywnej weryfikacji, niezbędne będzie podanie podstawowych danych osobowych rodzica i dziecka (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie.

Krok 2: telefon od Zespołu Pierwszego Kontaktu

Informacje pozyskane przez infolinię są przekazywane do zespołu, który kontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty konsultacyjnej z psychologiem lub psychoterapeutą.

Krok 3: wizyty konsultacyjne

Wizyty konsultacyjne (minimum 2) są niezbędne w celu dogłębnego rozpoznania sytuacji problemowej oraz zaplanowania odpowiedniej formy i zakresu wsparcia. Dalszy plan działania jest ustalany indywidualnie i przedstawiany po zakończeniu wizyt konsultacyjnych.

Oferta:

Pierwszy poziom – Ośrodek Środowiskowej Opieki Pedagogicznej i Psychologicznej

W ramach pierwszego poziomu Centrum zapewniamy bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego bez konieczności posiadania skierowania dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym.

Wizyta domowa środowiskowa

Porada psychologiczna, Sesja psychoterapii indywidualnej

Porada psychologiczna diagnostyczna

Drugi poziom – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny

Do Oddziału Dziennego przyjmowana jest młodzież powyżej 13 do 21 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej).
Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowane są dzieci i kształcąca się młodzież do 21 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) potrzebująca wsparcia m.in. po pobycie na Oddziale Dziennym.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Oddział dzienny

Działania Profilaktyczne – psychoedukacyjne i wsparciowe

Nasza oferta zawiera zarówno działania psychoedukacyjne, jak i wsparciowe i jest adresowana do dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców. Działania prowadzimy stacjonarnie, w placówkach szkolnych, pozaszkolnych i centrach integrujących mieszkańców Mokotowa.

Dzieci i młodzież

Rodzice i opiekunowie

Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą

Aktualności:

O nas:

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (MŚCZP dim) jest jednostką należącą do Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) – ośrodek naukowo-badawczy i kliniczny doradzający organom państwowym zakresie psychiatrii i neurologii oraz zajmujący się działalnością diagnostyczną, leczniczą, wydawniczą i szkoleniową. Centrum powstało w ramach Projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest utworzenie lokalnej sieci skoordynowanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i ich rodzin. Wsparcie to będzie wyrażało się poprzez profilaktykę, edukację, leczenie i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową (współpraca m.in. ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, zakładami podstawowej opieki zdrowotnej ZPOZ, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii MOS i Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi PPP).

Partnerami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Projekcie są:

 • Centrum Medyczne Damiana – Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health przy ul. Racławickiej 27; CM Damiana istnieje na rynku ochrony zdrowia od 1994 roku i obecnie jest częścią Medicover, współpracuje z prawie 100 przychodniami w całym kraju
 • „Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Jest organizacją pozarządową działającą od 1991 roku, której misją jest niesienie wszechstronnego wsparcia osobom m. in. w kryzysie psychicznym; Prowadzi programy edukacyjne i profilaktyczne dla rodzin i osób zawodowo pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami

Zadaniem naszego Centrum jest przetestowanie modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży pilotażowo przetestowanego w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa.

Cel Projektu jest również zgodny z założeniami reformy w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – zakłada on rozłożenie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci i młodzieży na ośrodki wszystkich trzech stopni referencyjności, a więc uwzględnia działania w ramach:

 • środowiskowych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I stopnień referencyjny)
 • środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II stopień referencyjny)
 • ośrodków wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III stopień referencyjny)

W ramach MŚCZP dim za realizację zadań ośrodka I stopnia odpowiada Centrum Medyczne Damiana, natomiast zadania ośrodka
II stopnia realizowane są przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Spodziewanym efektem projektu powinna być poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży mieszkających na Mokotowie, w tym zmniejszenie zagrożenia jakie stwarzają dla dzieci i młodzieży zachowania autoagresywne i tendencje samobójcze.

Elementami procesu poprawy zdrowia psychicznego będą:

 • zwiększenie wiedzy dotyczącej dobrostanu psychicznego
 • zmniejszenie czynników ryzyka takich jak przemoc szkolna
 • opracowanie i wdrożenie procedur dających możliwość szybkiej interwencji w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia psychicznego
 • poszerzenie świadomości potrzeby i możliwości korzystania z adekwatnego wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego
 • zwiększenie dostępności różnych form wsparcia zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży
 • wprowadzenie oddziaływań, które pozwolą na włączenie w proces ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży osób w ich środowisku (rodziców i innych członków rodziny, rówieśników, nauczycieli, wychowawców)
 • wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich osób z dzielnicy Mokotów

Projekt działa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość Projektu: 14 981 268,72 zł

Czytaj dalej

Partnerzy:

Praca:

Nasze lokalizacje:

Menu